Regulamin warsztatów „Akcja?Reakcja!”

REGULAMIN WYDARZENIA

WARSZTATY “AKCJA?REAKCJA!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin obowiązuje dla wydarzenia, które odbędzie się w dniach:02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 w godzinach 18:30-20:30, na terenie serwisu rowerowego ‘Reakcja łańcuchowa’, przez cały okres trwania imprezy pt. Warsztaty serwisowe “Akcja?Reakcja”, zwanego dalej „WYDARZENIE”. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników WYDARZENIA, w szczególności osób biorących udział, jak i osób towarzyszących w trakcie WYDARZENIA. 
 2. Organizatorem WYDARZENIA jest The Bike Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  przy ul. Marszałkowska 111A, 00-102 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000743062, NIP: 5213836021, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Każda osoba biorąca udział w WYDARZENIU, a jeśli uczestnikiem jest dziecko – jego opiekun prawny lub rodzic – obowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w WYDARZENIU oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu. 
 4. Wzięcie udziału w WYDARZENIU jest równoznaczne, z  oświadczeniem Uczestnika, że jego stan zdrowia umożliwia mu bezpieczne branie udziału w WYDARZENIU oraz, że bierze udział w WYDARZENIU na wyłączną własną odpowiedzialność. Uczestnik jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Uczestnika powstały w trakcie lub wskutek WYDARZENIA.
 5. Obsługa płatności i zakup biletów przebiega przez platformę Evenea. Wszelkie problemy z działaniem tej platformy należy zgłaszać bezpośrednio za pomocą strony: https://evenea.zendesk.com/hc/pl/requests/new 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik WYDARZENIA wyraża dobrowolną oraz nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie swego wizerunku utrwalonego przez Organizatora WYDARZENIA, dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą Organizatora WYDARZENIA. 
 2. Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności publikację na stronie internetowej The Bike Company Sp. z o.o. i mediach społecznościowych oraz w drukowanych materiałach marketingowych.
 4. Uczestnik WYDARZENIA wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 
 5. Uczestnik WYDARZENIA wyraża zgodę, aby jego wizerunek zestawiony był z wizerunkami innych uczestników WYDARZENIA.  
 6. Niniejsza zgoda obejmuje zdjęcia lub filmy zawierające wizerunek uczestnika WYDARZENIA wykonane Organizatora jak i przez podmiot trzeci działający na zlecenie Organizatora. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) Uczestnik WYDARZENIA przyjmuje do wiadomości, że:
 1. Administratorem danych osobowych uczestników WYDARZENIA jest The Bike Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-102), ul. Marszałkowska 111A. 
 2. U Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pod: numerem telefonu: +48 665215919 lub adresem e-mail: info@thebikecompany.pl
 3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia relacji z organizowanego WYDARZENIA, a także dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą Organizatora.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników WYDARZENIA mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane Uczestników WYDARZENIA mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom odpowiedzialnym za publikację wizerunku na zasadach określonych w niniejszym dokumencie – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 6. Dane osobowe uczestników WYDARZENIA będą przetwarzane przez czas organizacji przez The Bike Company Sp. z o.o. wydarzeń analogicznych do tego, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych we wskazanym celu. 
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednak nierozerwalnie związane z uczestnictwem w WYDARZENIU.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top